1 Meib.201 Севастопольская бухта 2016
Meib.201.Nmt.pq.v Parodontophora qudristicha ваучер
Meib.201.Nmt.el.v1-2 Eleutherolaimus longus ваучер
Meib.201.Nmt.s.v Sabatieria sp. ваучер
 
2 Meib.202 Севастопольская бухта 2016
Meib.202.Nmt.el.v1-4 Eleutherolaimus longus ваучер
Meib.202.Nmt.pq.v Parodontophora qudristicha ваучер
 
3 Meib.203 Севастопольская бухта 2016
Meib.203.Nmt.pm.v Pseudomicrolaimus murinae ваучер
Meib.203.Nmt.pq.v Parodontophora qudristicha ваучер
 
4 Meib.204 Севастопольская бухта 2016
Meib.204.Nmt.pm.v1-3 Pseudomicrolaimus murinae ваучер
Meib.204.Nmt.t.v1-4 Terschellingia cf. antonovi ваучер
 
5 Meib.205 Севастопольская бухта 2016
Meib.205.Nmt.t.v Terschellingia cf. antonovi ваучер
Meib.205.Nmt.pm.v1-5 Pseudomicrolaimus murinae ваучер
 
6 Meib.206 Севастопольская бухта 2016
Meib.206.Nmt.pm.v Pseudomicrolaimus murinae ваучер
Meib.206.Nmt.pq.v1-2 Parodontophora qudristicha ваучер
 
7 Meib.207 Севастопольская бухта 2016
Meib.207.Nmt.v1-12 Pseudomicrolaimus murinae 12×ваучер
 
8 Meib.208 Севастопольская бухта 2016
Meib.208.Nmt.v1-2 Eleutherolaimus longus ваучер
 
9 Meib.209 Севастопольская бухта 2016
Meib.209.Nmt.s.v Sabatieria sp. ваучер
Meib.209.Nmt.el.v1-10 Eleutherolaimus longus 10×ваучер
Meib.209.Nmt.pq.v Parodontophora qudristicha ваучер
 
10 Meib.210 Севастопольская бухта 2016
Meib.210.Nmt.v Dorylaimus sp. ваучер
 
11 Meib.211 Севастопольская бухта 2016
Meib.211.Nmt.s.v Sabatieria sp. ваучер
Meib.211.Nmt.el.v1-2 Eleutherolaimus longus ваучер
Meib.211.Nmt.pq.v1-4 Parodontophora qudristicha ваучер
 
12 Meib.212 бухта Круглая 9 м песок 2009
Meib.212.Nmt.v Paramicrolaimus spirulifer ваучер
 
13 Meib.213 бухта Круглая 9 м песок 2009
Meib.213.Nmt.v Paramicrolaimus spirulifer ваучер
 
14 Meib.214 бухта Круглая 9 м песок 2009
Meib.214.Nmt.v Paramicrolaimus spirulifer ваучер
 
15 Meib.215 бухта Круглая 8 м песок 2013
Meib.215.Nmt.v Paramicrolaimus spirulifer ваучер
 
16 Meib.216 бухта Круглая 9 м песок 2009
Meib.216.Nmt.v Paramicrolaimus spirulifer ваучер
 
17 Meib.217 бухта Круглая 9 м песок 2009
Meib.217.Nmt.v1-2 Paramicrolaimus spirulifer ваучер
 
18 Meib.218 бухта Ласпи 2017
Meib.218.Nmt.v Draconema cf. cephalatum ваучер
 
19 Meib.219 бухта Ласпи 2017
Meib.219.Nmt.v Chromadorida sp. ваучер
 
20 Meib.220 бухта Ласпи 2017
Meib.220.Nmt.m.v Microlaimus sp. ваучер
Meib.220.Nmt.t.v1-2 Terschellingia cf. communis ваучер
Meib.220.Nmt.ap.v1-5 Aponema pontica ваучер
 
21 Meib.221 Балаклавская бухта 2017
Meib.221.Nmt.s.v Sphaerolaimus sp. ваучер
Meib.221.Nmt.mh.v1-3 Mesacanthion heterospiculum ваучер
 
22 Meib.222 Балаклавская бухта 2017
Meib.222.Nmt.v1-5 Aponema pontica ваучер
 
23 Meib.223 бухта Казачья 2012
Meib.223.Nmt.sz.v1-6 Spirinia zosterae ваучер
Meib.223.Nmt.mh.v1-2 Mesacanthion heterospiculum ваучер
 
24 Meib.224 бухта Казачья 2012
Meib.224.Nmt.v Spirinia zosterae ваучер
 
25 Meib.225 бухта Казачья 2012
Meib.225.Nmt.c.v Chromadorida sp. ваучер
Meib.225.Nmt.sz.v1-3 Spirinia zosterae ваучер
 
26 Meib.226 бухта Казачья 2012
Meib.226.Nmt.v Spirinia zosterae ваучер
 
27 Meib.227 бухта Ласпи песок 2015
Meib.227.Nmt.v Theristus heterospiculoides ваучер
 
28 Meib.228 бухта Ласпи песок 2015
Meib.228.Nmt.v Theristus heterospiculoides ваучер
 
29 Meib.229 бухта Ласпи песок 2015
Meib.229.Nmt.v Setostephanolaimus sp. ваучер
 
30 Meib.230 бухта Ласпи песок 2015
Meib.230.Nmt.v Perepsilonema sp. ваучер
 
31 Meib.231 бухта Ласпи песок 2015
Meib.231.Nmt.v Theristus heterospiculoides ваучер
 
32 Meib.232 бухта Круглая 06.12.2018
Meib.232.Nmt.v Axonolaimus ponticus ваучер
 
33 Meib.233 бухта Ласпи 2017
Meib.233.Nmt.v Parodontophora qudristicha ваучер
 
34 Meib.234 бухта Казачья
Meib.234.Nmt.v Latronema sp. ваучер
 
35 Meib.235 бухта Казачья
Meib.235.Nmt.v Latronema sp. ваучер
 
36 Meib.236 бухта Ласпи 2017
Meib.236.Nmt.v1-2 Perepsilonema sp. ваучер
 
37 Meib.237 бухта Ласпи 2017
Meib.237.Nmt.v1-3 Perepsilonema sp. ваучер
 
38 Meib.238 бухта Казачья
Meib.238.Nmt.v Synonchiella sp. ваучер
 
39 Meib.239 бухта Ласпи 2017
Meib.239.Nmt.v1-3 Latronema sp. ваучер
 
40 Meib.240 бухта Казачья
Meib.240.Nmt.v Latronema sp. ваучер
 
41 Meib.241 Севастопольская бухта 2016
Meib.241.Nmt.v1-2 Eleutherolaimus sp. ваучер
 
42 Meib.242 Севастопольская бухта 2016
Meib.242.Nmt.v1-2 Pseudomicrolaimus murinae ваучер
 
43 Meib.243 бухта Круглая 06.12.2018
Meib.243.Nmt.v Enoploides amphioxi ваучер
 
44 Meib.244 бухта Круглая 06.12.2018
Meib.244.Nmt.v Axonolaimus ponticus ваучер
 
45 Meib.245 бухта Круглая 06.17.2018
Meib.245.Nmt.v Axonolaimus ponticus ваучер
 
46 Meib.246 бухта Круглая 06.12.2018
Meib.246.Nmt.v Oncholaimus sp. ваучер
 
47 Meib.247 бухта Круглая 06.12.2018
Meib.247.Nmt.v Oncholaimus sp. ваучер
 
48 Meib.248 бухта Круглая 06.12.2018
Meib.248.Nmt.ap.v1-4 Axonolaimus ponticus ваучер
Meib.248.Nmt.ea.v Enoploides amphioxi ваучер
 
49 Meib.249 бухта Круглая 06.12.2018
Meib.249.Nmt.v1-3 Axonolaimus ponticus ваучер
 
50 Meib.250 бухта Круглая 12.2018
Meib.250.Nmt.v1-3 Enoplus sp. ваучер
 
51 Meib.251 бухта Круглая 12.2018
Meib.251.Nmt.v Chromadorida sp. ваучер
 
52 Meib.252 бухта Круглая 12.2018
Meib.252.Nmt.v Desmoscolex sp. ваучер
 
53 Meib.253 Севастопольская бухта 15 м ил 05.2013
Meib.253.Nmt.v Sabatieria ornata ваучер
 
54 Meib.254 Севастопольская бухта 17 м ил 05.2014
Meib.254.Nmt.v Sabatieria ornata ваучер
 
55 Meib.255 Севастопольская бухта 17 м ил 05.2015
Meib.255.Nmt.v Sabatieria ornata ваучер
 
56 Meib.256 Севастопольская бухта 17 м ил 05.2016
Meib.256.Nmt.v Sabatieria ornata ваучер
 
57 Meib.257 Севастопольская бухта 17 м ил 05.2017
Meib.257.Nmt.v Sabatieria ornata ваучер
 
58 Meib.258 Севастопольская бухта 15 м ил 05.2018
Meib.258.Nmt.v Sabatieria ornata ваучер
 
59 Meib.259 бухта Ласпи 5 м песок 2015
Meib.259.Nmt.v Theristus heterospiculoides ваучер
 
60 Meib.260 бухта Ласпи 5 м песок 2015
Meib.260.Nmt.v Theristus heterospiculoides ваучер
 
61 Meib.261 бухта Ласпи 3 м песок 2015
Meib.261.Nmt.v Theristus heterospiculoides ваучер
 
62 Meib.262 бухта Ласпи 5 м песок 2015
Meib.262.Nmt.v Microlaimus cf. lunatus ваучер
 
63 Meib.263 бухта Круглая 9 м песок с илом 2010
Meib.263.Nmt.h Microlaimus sergeevae голотип
 
64 Meib.264 бухта Круглая 9 м песок с илом 2009
Meib.264.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
65 Meib.265 бухта Круглая 9 м песок с илом 2010
Meib.265.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
66 Meib.266 бухта Круглая 9 м песок с илом 2009
Meib.266.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
67 Meib.267 бухта Круглая 9 м песок с илом 2010
Meib.267.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
68 Meib.268 бухта Круглая 9 м песок с илом 2010
Meib.268.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
69 Meib.269 бухта Круглая 9 м песок с илом 2009
Meib.269.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
70 Meib.270 бухта Круглая 9 м песок с илом 2010
Meib.270.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
71 Meib.271 бухта Круглая 9 м песок с илом 2010
Meib.271.Nmt.p Microlaimus sergeevae паратип
 
72 Meib.272 Севастопольская бухта 17 м песок с илом 2013
Meib.272.Nmt.h Aponema pontica голотип
 
73 Meib.273 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.273.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
74 Meib.274 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.274.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
75 Meib.275 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.275.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
76 Meib.276 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.276.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
77 Meib.277 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.277.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
78 Meib.278 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.278.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
79 Meib.279 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.279.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
80 Meib.280 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.280.Nmt.p Aponema pontica паратип
 
81 Meib.281 Севастопольская бухта 17 м ил 2013
Meib.281.Nmt.v1-2 Aponema pontica ваучер
 
82 Meib.282 Донузлав 2019
Meib.282.Nmt.v Chromaspirina pontica ваучер
 
83 Meib.283 Донузлав 2019
Meib.283.Nmt.v Chromaspirina pontica ваучер
 
84 Meib.284 Донузлав 2019
Meib.284.Nmt.v Chromaspirina pontica ваучер
 
85 Meib.285 Донузлав 2019
Meib.285.Nmt.cp.v Chromaspirina pontica ваучер
Meib.285.Nmt.cv.v Cheironchus vorax ваучер
 
86 Meib.286 Донузлав 2019
Meib.286.Nmt.v Chromaspirina pontica ваучер
 
87 Meib.287 Донузлав 2019
Meib.287.Nmt.v Chromaspirina pontica ваучер
 
88 Meib.288 Донузлав 2019
Meib.288.Nmt.s.v1-2 Spirinia parasitifera ваучер
Meib.288.Nmt.l.v Leptolaimus cf. sergeevae ваучер
 
89 Meib.289 Донузлав 2019
Meib.289.Nmt.v1-4 Spirinia parasitifera ваучер
 
90 Meib.290 Каркинитский залив 56 м сильно заиленный мелкий песок с детритом 2001
Meib.290.Nmt.v Greeffiella sp. ваучер
 
91 Meib.291 Каркинитский залив 56 м сильно заиленный мелкий песок с детритом 2002
Meib.291.Nmt.v Greeffiella sp. ваучер
 
92 Meib.292 Донузлав 2 м 2019
Meib.292.Nmt.h Chromaspirina sp. A голотип
 
93 Meib.293 Донузлав заиленный песок со стойким запахом сероводорода 2019
Meib.293.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
94 Meib.294 Донузлав заиленный песок со стойким запахом сероводорода 2019
Meib.294.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
95 Meib.295 Донузлав заиленный песок со стойким запахом сероводорода 2019
Meib.295.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
96 Meib.296 Донузлав заиленный песок со стойким запахом сероводорода 2019
Meib.296.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
97 Meib.297 Донузлав заиленный песок со стойким запахом сероводорода 2019
Meib.297.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
98 Meib.298 Донузлав заиленный песок со стойким запахом сероводорода 2019
Meib.298.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
99 Meib.299 Донузлав 2 м 2019
Meib.299.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
100 Meib.300 Донузлав 2019
Meib.300.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
101 Meib.301 Донузлав 2 м 2019
Meib.301.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
102 Meib.302 Донузлав 2 м 2019
Meib.302.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
103 Meib.303 Донузлав 2 м 2019
Meib.303.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
104 Meib.304 Донузлав 2 м 2019
Meib.304.Nmt.p Chromaspirina sp. A паратип
 
105 Meib.305 Черное море
Meib.305.Nmt.v Sabatieria pulchra ваучер 4 амфида
 
106 Meib.306 пролив Босфор
Meib.306.Nmt.v Sabatieria abyssalis ваучер 4 амфида
 
107 Meib.307 Черное море
Meib.307.Nmt.v Sabatieria pulchra ваучер 4 амфида
 
108 Meib.308 Черное море
Meib.308.Nmt.v Sabatieria pulchra ваучер 4 амфида
 
109 Meib.309 Сиваш
Meib.309.Nmt.v Terschellingia cf. longicaudata ваучер 4 амфида
 
110 Meib.310 Азовское море 2016
Meib.310.Nmt.v Terschellingia longicaudata ваучер 4 амфида
 
111 Meib.311 Азовское море 2016
Meib.311.Nmt.v Terschellingia longicaudata ваучер 4 амфида
 
112 Meib.312 Черное море 2011
Meib.312.Nmt.v Terschellingia longicaudata ваучер 3 амфида
 
113 Meib.313 Сиваш 2015
Meib.313.Nmt.v Terschellingia longicaudata ваучер 4 амфида
 
114 Meib.314 Сиваш 2015
Meib.314.Nmt.v Sphaerolaimus gracilis ваучер 4 амфида
 
115 Meib.315 Сиваш 2015
Meib.315.Nmt.v Terschellingia longicaudata ваучер 4 амфида
 
116 Meib.316 Сиваш 2015
Meib.316.Nmt.v Terschellingia longicaudata ваучер 4 амфида