Chromista → Foraminifera → Monothalamea → Allogromiida → Allogromiidae → Allogromiid →

Allogromiid sp. 34

Экземпляры вида хранятся на 1 препарате

1 Meib.83.Frm.v1-3 ваучер Азовское море 2016 г.